close

Du är kanske på fel internetversion av OBO-Bettermann. Du kan byta till följande landsversioner:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Allmänna bestämmelser för bearbetning av uppgifter på vår webbplats

1. Sekretesspolicyns innehåll

Vi på OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (benämns även OBO hädanefter) gläder oss över att du är intresserad av vår webbplats och våra erbjudanden där.

Det är ett stort och viktigt ansvar för oss att skydda dina personuppgifter. Vi vill därför förklara för dig i detalj vilka uppgifter som sparas när du besöker oss på internet eller utnyttjar våra onlineerbjudanden och hur vi sedan behandlar eller använder uppgifterna. Vi förklarar också vilka tekniska och organisatoriska åtgärder vi vidtar för att skydda dig.

Behandlingen av personuppgifter, exempelvis namn, tilltal, e-postadress och telefonnummer för en viss person, sker i enlighet med gällande lagar och föreskrifter för dataskydd. Med den här sekretesspolicyn vill vi informera dig om hur, varför och och i vilken omfattning vi samlar in, använder och bearbetar personuppgifter och hur du påverkas av detta.

Vi har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med att vi bearbetar personuppgifter, men uppgifter som överförs via internet kan aldrig bli helt säkra och går inte att skydda till hundra procent. Vi ber dig att ta hänsyn till det när du använder våra internettjänster.

 

3. Namn och befattning på ansvarig handläggare

Dataskyddsrättsligt ansvarig:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238
E-post: info@obobettermann.se

 

4. Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
– dataskyddsansvarig –
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel: 0049-2373-89-1351
E-post: datenschutz(at)obo.de

 

5. Radering och spärrning av personuppgifter/lagringstid

Om inget annat anges i kapitel B för bearbetning av personuppgifter i den här sekretesspolicyn så raderas uppgifterna som lagrats hos oss när ingen lagring längre behövs och om det inte innebär brott mot lagstadgade arkiveringsåtaganden. Om uppgifterna för den aktuella personen inte raderas på grund av andra och lagenliga syften så begränsas bearbetningen av dem. Det innebär att uppgifterna spärras och inte bearbetas för andra syften. Det gäller exempelvis för personuppgifter som måste sparas av handels- eller skatterättsliga skäl.

Uppgifterna sparas i sex år enligt § 257 avsnitt 1 i HGB i Tyskland (handelsböcker, inventarier, öppningsbalanser, årsbokslut, handelsbrev, bokföringsverifikationer med mera) eller i tio år enligt § 147 avsnitt 1 i AO i Tyskland (bokföring, förteckningar, lägesrapporter, bokföringsverifikationer, handels- och affärsbrev med mera).

 

6. Berörda personers rättigheter

6.1. Rätt till bekräftelse

Alla berörda personer har rätt att få en bekräftelse från den bearbetningsansvariga om att hens personuppgifter bearbetas. Om en berörd person vill ta rätten i anspråk kan hen när som helst vända sig till oss eller till vår dataskyddsansvariga.

6.2. Rätt till information

Alla personer vars personuppgifter behandlas har rätt att när som helst få komplett information om vilka personuppgifter som sparats och även få en kopia av informationen. Den berörda personen får även information om:

- skäl till bearbetning

- kategorierna av personuppgifterna som behandlas

- mottagare eller mottagarkategorier som tar del eller har tagit del av personuppgifterna, särskilt om mottagarna finns i tredje land eller är internationella organisationer

- om möjligt den planerade tiden under vilken personuppgifterna sparas, eller om det inte är möjligt: villkoren för bestämning av denna tid

- ifall det finns en rätt att få meddelande om eller radera tillhörande personuppgifter, eller att den ansvariga begränsar bearbetningen eller om det finns rätt att bestrida bearbetningen

- ifall det finns rätt att klaga hos en uppsiktsmyndighet

- om personuppgifterna inte hämtats från den berörda personen: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung

- om det finns en automatisk beslutsprocess, inklusive profilering, enligt artikel 22 avsnitt 1 och 4 i GDPR (EU:s dataskyddsförordning) och – åtminstone i sådana fall – detaljerad information om logiken som används, konsekvenserna av dem och hur den berörda personen påverkas av sådan bearbetning

Den berörda personen har även rätt att få information om ifall personuppgifter har överförts till ett tredje land eller en internationell organisation. I så fall har den berörda personen också rätt att få information om de garantier som ges i samband med uppgiftsöverföringen.

Om en berörd person vill ta meddelanderätten i anspråk kan hen när som helst vända sig till oss eller till vår dataskyddsansvariga.

6.3 Rätt till korrigering

Alla personer som berörs av personuppgiftsbehandling har rätt att utan dröjsmål få personuppgifterna som behandlas korrigerade. Den berörda personen har också rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras i samklang med syftet för behandlingen.

Om en berörd person vill ta korrigeringsrätten i anspråk kan hen när som helst vända sig till oss eller till vår dataskyddsansvariga.

6.4 Rätt till radering

Alla personer som berörs av att personuppgifter behandlas har rätt att begära av den ansvariga att de aktuella personuppgifterna raderas utan dröjsmål ifall något av följande villkor gäller och behandlingen inte är nödvändig:

- Personuppgifterna har insamlats eller behandlats för syften eller med metoder som gör att personuppgifterna inte längre behövs.

- Den aktuella personen tar tillbaka sitt godkännande om behandlingen enligt art. 6 avsnitt 1 del a i GDPR eller enligt art. 9 avsnitt 2 del a i GDPR och andra rättsliga skäl till behandlingen saknas.

- Den berörda personen invänder enligt art. 21 avsnitt 1 i GDPR mot behandlingen och inga överordnade rättsliga skäl till behandlingen finns, eller också invänder hen enligt art. 21 avsnitt 2 i GDPR mot behandlingen.

- Personuppgifterna har behandlats orättmätigt.

- Raderingen av personuppgifterna sker för att uppfylla lagenliga förpliktelser enligt lagen i unionen eller den medlemsstat som den ansvariga måste följa.

- Personuppgifterna har insamlats i samband med erbjudna informationstjänster enligt art. 8 avsnitt 1 GDPR.

Om något av villkoren ovan gäller och en berörd person begär att sparade personuppgifter hos OBO raderas, så kan hen när som helst vända sig till vår dataskyddsansvariga eller en annan medarbetare. Vi ser då till att raderingen genomförs så snart som möjligt.

Om personuppgifterna har offentliggjorts av OBO och företaget är ansvarigt enligt art. 17 avsnitt 1 i GDPR för att personuppgifterna raderas, så vidtar vi lämpliga åtgärder, även tekniska sådana, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att meddela andra personer eller företag som ansvarar för uppgiftsbehandlingen att den berörda personen har begärt att alla länkar till eller kopior/dubbletter av personuppgifterna ska raderas ifall behandlingen inte är nödvändig. Vi kommer i det enskilda fallet att vidta de åtgärder som är nödvändiga.

6.5 Rätt till begränsning av behandling

Alla personer som berörs av personuppgiftsbehandling har rätt att begära att den ansvariga begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

- Personuppgifternas korrekthet bestrids av den berörda personen och den ansvariga har fått en rimlig tid på sig att kontrollera att personuppgifterna är korrekta.

- Bearbetningen är orättmätig, den berörda personen nekar att personuppgifterna raderas och begär också att användningen av personuppgifterna begränsas.

- Den ansvariga behöver inte personuppgifterna längre för att uppfylla syftena för bearbetningen, men den berörda personen behöver dem för att kunna utöva, förstärka eller göra gällande sina rättigheter.

- Den berörda personen har invänt mot behandlingen enligt art. 21 avsnitt 1 i GDPR och det är inte klarlagt att den ansvarigas grunder väger tyngre än den berörda personens rätt.

Om någon av de ovan nämnda situationerna föreligger och en berörd person vill begära att OBO begränsar behandlingen av lagrade personuppgifter så kan hen när som helst vända sig till oss eller vår dataskyddsansvariga. Vi uppmanar då till att behandlingen begränsas.

6.6 Rätt till överförbarhet av uppgifter

Alla personer som berörs av att personuppgifter behandlas har rätt att få en kopia av personuppgifterna ifråga i ett strukturerat, allmänt spritt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan ansvarig utan att den som ansvarade för att tillhandahålla uppgifterna sätter upp några hinder, förutsatt att behandlingen skett efter ett godkännande enligt art. 6 avsnitt 1 del a i GDPR eller enligt art. 9 avsnitt 2 del a i GDPR eller i samband med ett avtal enligt art. 6 avsnitt 1 del b i GDPR och behandlingen sker med automatiska metoder, ifall behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för allmän myndighetsutövning som delegerats till den ansvarige.

Den berörda personen kan också utöva sina rättigheter till överföring av uppgifter enligt art. 20 avsnitt 1 i GDPR om att personuppgifterna överförs direkt från en ansvarig till en annan ifall det är tekniskt möjligt och det inte påverkar andra personers rättigheter eller friheter.

Berörda personer som vill utöva rätten till överföring av uppgifter kan vända sig när som helst till oss eller vår dataskyddsansvariga.

6.7 Rätt till invändning

Alla personer som berörs av personuppgiftsbehandling har rätt att när som helst invända mot att personuppgifterna ifråga behandlas om det tillåts enligt art. 6 avsnitt 1 del e eller f i GDPR. Det gäller också för profilering som sker enligt dessa bestämmelser.

När invändningen lämnas så behandlas inte personuppgifterna längre av OBO såvida inte kan påvisa att det finns tvingande och tyngre vägande skäl som skyddar den berörda personens intressen, rättigheter eller friheter eller om behandlingen används för att utöva, göra gällande eller stärka rättsliga anspråk.

Om OBO behandlar personuppgifter i syfte för direkt marknadsföring har den berörda personen rätt att när som helst invända mot att uppgifterna behandlas för sådan marknadsföring. Det gäller också för profilering ifall det sker i samband med sådan direkt marknadsföring. Om den berörda personer invänder mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte så upphör vi att behandla personuppgifter i detta syfte.

Den berörda personen har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter för syften som rör forskning, historik eller statistik enligt art. 89 avsnitt 1 i GDPR om inte behandlingen sker för att uppfylla ett åtagande som är av allmänt intresse.

Den berörda personen kan vända sig direkt till oss för att utöva sin rätt att invända. Den berörda personen har också rätt att utöva sin rätt till invändning medelst automatiska metoder och tekniska specifikationer i samband med att informationstjänster utnyttjas, utan hänseende till direktiv 2002/58/EG.

6.8 Automatiska beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Alla personer som berörs av personuppgiftsbehandling har rätt enligt europeiska lagstiftare att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatisk bearbetning eller profilering och som rättsligt påverkar hen, ifall beslutet

- inte behövs för att ingå eller uppfylla ett avtal mellan den berörda personen och den ansvariga eller

- inte tillåts enligt föreskrifter hos unionen eller dess medlemsstater som den ansvariga underkastas och föreskrifterna innebär att rimliga åtgärder vidtas för att upprätthålla den berörda personens rättigheter, friheter och behöriga intressen eller

- sker med den berörda personens uttryckliga godkännande.

Om beslutet

- behövs för att ingå eller uppfylla ett avtal mellan den berörda personen och den ansvariga eller

- fattas med uttryckligt godkännande från den berörda personen så vidtar OBO lämpliga åtgärder för att skydda den berörda personens rättigheter, friheter och intressen, vilket åtminstone innebär att den ansvarige får rätt att ingripa, att personen får framföra sin egen ståndpunkt och även får bestrida beslutet.

Om en berörd person vill ta i anspråk sina rättigheter gällande automatiska beslut kan hen när som helst vända sig till oss eller till vår dataskyddsansvariga.

6.9 Rätt att ta tillbaka godkännande av dataskyddsrättslig behandling

Alla personer som berörs av personuppgiftsbehandling har rätt att när som ta tillbaka sitt godkännande om att personuppgifterna ifråga behandlas.

Om en berörd person vill utöva rätten att återta godkännandet kan hen när som helst vända sig till oss eller till vår dataskyddsansvariga.

Alla berörda personer kan kontakta oss direkt gällande frågor och förslag om dataskydd.

6.10 Rätt att klaga hos en övervakande dataskyddsmyndighet

Alla personer som berörs av personuppgiftsbehandling har rätt att när klaga på personuppgiftsbehandlingen hos en övervakande dataskyddsmyndighet.

 

7. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Om inget annat anges i beskrivningen av den aktuella uppgiftsbehandlingsmetoden i kapitel B i den här sekretesspolicyn så gäller följande regler.

Art. 6 I del a i GDPR är OBO:s rättsliga grund för behandlingsmetoder där godkännande måste erhållas för ett visst behandlingssyfte. Om behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla ett avtal mellan oss eller ett av våra dotterbolag – som omfattar våra eller dotterbolagets tjänster och/eller produkter – och den berörda personen så sker behandlingen med stöd av art. 6 I del b i GDPR. Detsamma gäller för behandlingsmetoder som krävs för att uppfylla förberedande avtalsåtgärder, exempelvis vid frågor om våra tjänster eller produkter.

Om OBO har rättsligt ansvar att behandla personuppgifter så sker sådan behandling med stöd av art. 6 I del c i GDPR. I sällsynta fall kan personuppgifter behöva behandlas för att skydda livsviktiga intressen hos den berörda personen eller andra fysiska personer. I så fall sker behandlingen med stöd av art. 6 I del d i GDPR.

Slutligen kan behandlingsmetoder ske med stöd av art. 6 I del f i GDPR. Denna rättsliga grund är basen för behandlingsmetoder som inte omfattas av de tidigare nämnda rättsliga grunderna och där behandlingen krävs för att skydda OBO:s eller tredje mans behöriga intressen och den berörda personens intressen och grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. Sådana behandlingsmetoder tillåts i synnerhet eftersom de omnämns av den europeiska lagstiftaren (jfr skäl 47 del 2 i GDPR).

 

8. Hänsyn till berättigade intressen

Om inget annat anges för databehandlingsmetoden i kapitel B i den här sekretesspolicyn, och personuppgiftsbehandlingen sker enligt artikel 6 I, del f i GDPR, så har vi ett berättigat intresse av att bedriva vår affärsverksamhet och därmed ett verksamhetsbaserat intresse.

 

9. Dataskydd i samband med användning av våra kontaktuppgifter/möjlighet till återtag

Om kontaktuppgifterna på vår webbplats (exempelvis e-postadress eller faxnummer) används för att kontakta oss så behandlas personuppgifterna om dig som du överför i syfte att bedriva kommunikationen. Om din förfrågan rör andra saker än tjänster eller produkter från OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO) utan istället motsvarande från ett dotterbolag, så behandlas och besvaras din fråga av dotterbolaget. Därför behöver din förfrågan vidarebefordras till dotterbolaget.

Om du kontaktar oss för att du är intresserad av våra tjänster eller produkter eller om det sker inom ramen för ett tidigare avtal med oss så stöds detta rättsligt i art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR. Om orsaken till kontakten är någon annan så har vi ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR av uppgiftsbehandling eftersom du tog initiativ till kommunikationen.

De personuppgifter som du anger, och som behövs för att svara på din förfrågan eller begrunda och genomföra avtalsförhållandet, sparas tills din förfrågning har behandlats klart eller avtalsförhållandet upphör, därefter raderas de (när eventuella garantitider har löpt ut), såvida inte vi är lagligt förpliktade att spara dem längre enligt artikel 6 avsnitt 1, punkt 1, del c i GDPR av skatte- och handelsrättsliga arkiverings- och dokumentationsansvar (enligt motsvarande tyska lagar HGB, StGB eller AO) eller om du har godkänt förlängd lagring enligt art. 6 avsnitt 1, punkt 1 del A i GDPR. Vi vill dessutom informera dig om våra tjänster och erbjudanden efter orderhandläggningen eller avtalsslutet i elektronisk form, exempelvis via den e-postadress som du har angett. Uppgifterna behandlas i syfte om att underhålla eller skapa kundrelationer och underlätta för oss att ta kontakt, vilket är ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR. I en intressejämförelse med dina grundläggande rättigheter och friheter ser vi också en fördel med att du får chansen att i rätt tid få information om tjänster och erbjudanden, även vid kommande byggnadsprojekt, vilket underlättar vid offertsammanställningen och ger dig möjlighet att få frågor besvarade direkt av kontaktpersonerna. Du har rätt att när som helst invända mot att uppgifter behandlas enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR och mot att direktreklam skickas till dig av skäl som beror på din specifika situation. I fallet med direktmarknadsföring kan du när som helst invända mot behandlingen utan att ange något skäl.

Data som behandlas enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR för att knyta nya kundkontakter eller för att ta direkt kontakt behandlas tills det berättigade intresset upphör. Därefter raderas de, och det sker senast när du invänder mot databehandlingen ifråga. Lagstadgade arkiveringsansvar upprätthålls i vilket fall.

Mottagaren av personuppgifter som behandlats enligt denna policy är IT-leverantörer (särskilt leverantörer av hostingtjänster), med vilka vi ingått ett avtal för behandling av uppgifter enligt art. 28 i GDPR. Avtalet omfattar även eventuella dotterbolag som tillhandahåller tjänster eller produkter.

 

10. Dataskydd vid platsansökningar och platsansökningsaktiviteter

Vi insamlar och behandlar personuppgifter från arbetssökande för att genomföra anställningsaktiviteter, vilket är ett berättigat intresse som förberedelser för att ingå avtal i enlighet med art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR eller vårt berättigade intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR som en del i att anställa medarbetare.

Behandlingen kan också ske elektroniskt, exempelvis om en sökande skickar tillhörande ansökningshandlingar via e-post, vårt kontaktformulär eller andra elektroniska metoder. Om vi ingår ett avtal med en arbetssökande så sparas de överförda uppgifterna i syfte att genomföra anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade föreskrifter. Om inget anställningsavtal träffas med den sökande så raderas ansökningshandlingarna automatiskt två månader efter det att besked lämnats om att inte anställningen sker, såvida det inte står i strid med andra berättigade intressen hos den som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen. Andra berättigade intressen är i detta sammanhang exempelvis en plikt om intygande i processer enligt likabehandlingslagar (AGG i Tyskland).

Till följd av att inkomna ansökningar registreras digitalt är våra IT-leverantörer (i synnerhet leverantörer av hostingtjänster) mottagare av behandlade personuppgifter, med vilka vi ingått avtal om uppdragsbaserad behandling inom ramen för art. 28 i GDPR.

 

11. Ändring av dessa sekretesskyddsbestämmelser

OBO förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa sekretesskyddsbestämmelser för framtida användning. Du hittar den aktuella versionen på webbplatsen. Gå regelbundet igenom webbplatsen och läs de aktuella sekretesskyddsbestämmelserna.

 

B. Särskilda bestämmelser för bearbetning av uppgifter på vår webbplats

1. Insamling och användning av dina uppgifter

Omfattningen och typen av insamling och användning av dina uppgifter beror på ifall du besöker oss på internet för att hämta information eller använder tjänsterna som vi erbjuder, exempelvis genom att ingå ett avtal via internetsidan där du registrerar dig.

 

2. Informationsanvändning, insamlade uppgifter och cookies

(1) Om du enbart använder webbplatsen för att samla information, exempelvis om du inte beställer något via webbplatsen eller på annat sätt överför uppgifter om dig, så insamlar vi bara de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill läsa våra webbsidor insamlar vi följande uppgifter, som vi behöver av tekniska skäl för att presentera webbplatsen och garantera en stabil och säker upplevelse (rättslig grund: art. 6 avsnitt 1, punkt 1 del f i GDPR):
•IP-adress
•Datum och klockslag för begäran
•Tidszonens avvikelse från Greenwich Mean Time (GMT)
•Innehållet i begäran (den konkreta sidan)
•Åtkomststatus/HTTP-statuskod
•överförd datamängd
•Webbplatsen från vilken begäran skickas
•Webbläsare
•Operativsystem och dess gränssnitt
•Språk och version på webbläsarprogramvara.

(2) Uppgifterna som behandlas enligt avsnitt 1 i denna policy sparas i de angivna syftena i 30 dagar, därefter raderas de.

(3) Utöver de tidigare angivna uppgifterna sparas cookies i din dator när du använder vår webbplats. Det sker som en följd av ditt godkännande enligt art. 6 avsnitt 1, del a i GDPR om du godkände att cookies används när du besökte vår webbplats. I dessa situationer sätts en så kallad accept-cookie, som inte bär någon annan information än att den tillåter att sessionscookies sparas. Cookieanvändningen är ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR eftersom de används för optimering och drift av vårt onlineerbjudande. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk av webbläsaren som du använder och tillför viss information till platsen som sätter cookien (i det här fallet är det oss). Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De används för att göra interneterbjudandet effektivare och användarvänligare.

(4) Användning av cookies:

a) Vår webbplats använder följande typer av cookies. Deras omfattning och funktion förklaras i detalj nedan:

- Tillfälliga cookies (b)
- Persistenta cookies (c).

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Det omfattar exempelvis sessionscookies. De sparar en så kallad sessions-ID som används för att gruppera olika förfrågningar från din webbläsare inom en och samma session. Då kan din dator identifieras om du återkommer till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller när du stänger webbläsaren.

c) Persistenta cookies raderas automatiskt efter en förutbestämd tid, som varierar mellan cookies och kan vara flera år. Du kan när som helst radera cookies via webbläsarens säkerhetsinställningar.

d) Du kan konfigurera webbläsaren enligt dina önskemål och exempelvis avvisa cookies från tredje man eller cookies från alla avsändare. Vi vill uppmärksamma dig på att du då kanske inte kan utnyttja alla webbplatsens funktioner.


(5) Mottagaren av de uppgifter som behandlats enligt informationen ovan är IT-leverantörer (i synnerhet leverantörer av hostingtjänster) med vilka vi ingått avtal för behandlingen enligt art. 28 i GDPR.

 

3. Google Analytics

Med rättslig grund i vårt berättigade intresse av analys, optimering och drift av vårt onlineerbjudande enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR använder ”Google Analytics”, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google använder cookies. Informationen som skapas med hjälp av cookien om om hur onlineerbjudandet används av användarna överförs och lagras vanligen till en av Googles servrar i USA.

Google är certifierad enligt Privacy Shield och garanterar att europeisk dataskyddslagstiftning följs: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google använder informationen i vårt avtal för att utvärdera hur vårt onlineerbjudande används av användarna, sammanställa rapporter om aktiviteterna inom onlineerbjudandet och tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användningen av onlineerbjudandet och internetanvändningen. Från de behandlade uppgifterna kan pseudonymiserade användningsprofiler över användarna sammanställas.

Vi använder Google Analytics för att visa innehåll från Googles och dess partners marknadsföringstjänster för de användare som har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller har vissa egenskaper (exempelvis intresse för vissa ämnesområden eller produkter som de besökta webbsidorna innehåller), och denna information överför vi till Google (så kallad remarketing respektive Google Analytics-målgrupper). Med hjälp av remarketingmålgrupper vill vi även se till att vårt innehåll matchar användarnas potentiella intresse och inte verkar störande.

Vi använder Google Analytics och funktioner från Universal Analytics. Med Universal Analytics kan vi analysera aktiviteterna på våra webbsidor som utförs med olika enheter (exempelvis om du först besöker webbplatsen med en dator och sedan med en surfplatta). Det gör det möjligt att tilldela en pseudonym för ett användar-ID som motsvarar samma användare. En sådan tilldelning utförs när du registrerar ett kundkonto för webbplatsen eller loggar in dig som kund. Men inga personuppgifter skickas till Google. Google Analytics kan kompletteras med funktioner från Universal Analytics, men det betyder inte att sekretesskyddande åtgärder som IP-maskering och tillägg för webbläsare begränsas.

Vi använder endast Google Analytics tillsammans med aktiv IP-anonymisering. Det betyder att användarens IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra EES-länder. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där.

IP-adressen som Google Analytics hämtar från användarens webbläsare samkörs inte med andra data från Google. Användaren kan förhindra att cookies sparas genom att ändra tillhörande inställningar i webbläsarprogrammet. Användaren kan även förhindra att uppgifter insamlas och/eller behandlas av Google via cookien och användningen av onlineerbjudandet genom att hämta och installera insticksprogrammet för sin webbläsare på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google använder data och vilka möjligheter för inställning och klagomål som finns hittar du på:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


Du kan även förhindra att dina uppgifter insamlas av Google Analytics (särskilt på mobila enheter som inte är kompatibla med webbläsarprogrammet ovan) genom att du klickar på följande länk. Då skapas en så kallad opt out-cookie, som förhindrar att dina uppgifter registreras vid framtida webbplatsbesök: Inaktivera Google Analytics

 

5. Utnyttja funktioner och erbjudanden på vår webbplats

Om du vill utnyttja de tjänster som erbjuds på vår webbplats, exempelvis kostnadsbelagda beställningar i onlinebutiken eller abonnemang på nyhetsbrev, så behöver du ange ytterligare personuppgifter. Detaljer om detta finns i reglerna nedan.

5.1 Kontaktformulär

(1) När du frivilligt använder våra kontaktformulär uppmanas du att ange företag, förnamn och efternamn, företagets fysiska postadress och din e-postadress. De här uppgifterna är obligatoriska. Du har också möjlighet att ange ytterligare uppgifter för att optimera din tillgänglighet och dina kontaktmöjligheter (exempelvis telefonnummer, befattning och orsaken till din förfrågan eller kontakttagning (meddelande)).

(2) När du skickar din förfrågan sparar vi IP-adressen som du använder samt tidpunkten för inloggningen. Syftet med detta är att kontrollera din förfrågan och stävja eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt uttryckliga medgivande enligt art. 6 avsnitt 1, del a i GDPR. Databehandlingen används också för att besvara din förfrågan, vilket är ett affärsmässigt skäl i enlighet med art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR. Databehandlingen sker också på grund av ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR där syftet är att besvara din fråga om våra tjänster och erbjudanden och upptäcka om det finns risk för att e-postadressen som anges missbrukas. Där det finns skillnad mellan obligatoriska och valfria uppgifter begär vi obligatoriska uppgifter enligt art. 5 avsnitt 1, del c samt art. 25 i GDPR bara om de vanligen anges i samband med andra förfrågningsmetoder – exempelvis via frågarens e-postsignatur – och där erfarenheten visar att uppgifterna ifråga (se avsnitt 2) är nödvändiga för att besvara förfrågningen. Vanligen behöver vi exempelvis dessa uppgifter för att den frågande
- ska tilldelas rätt verksamhetsregion
- ska tilldelas rätt kundtjänstmedarbetare
- ska kunna bjudas in till mässor, seminarier m.m. på ett målinriktat sätt
- ska kunna få certifikat för seminariedeltagande skickade till sig
- ska kunna få tryckt material skickat till sig
- ska kunna få material och mallar skickade till sig
- ska kunna få rekommendationer på lokala grosshandlare


Frivilliga uppgifter, exempelvis om befattning eller skäl till förfrågningen, hjälper oss att ge bättre hjälp utan behov av följdfrågor eftersom vi exempelvis tillhandahåller olika produkter och information för olika yrkesgrupper. Ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR utgörs slutligen av att använda uppgifterna som du lämnat för senare kontaktsökning inom ramen för en (potentiell) kundvård och för att lämna information om våra erbjudanden och tjänster.

(5) Uppgifterna som du lämnat raderar vi så snart de inte längre behöver sparas för att uppfylla de ovan nämnda syftena. Om du har tagit tillbaka ditt godkännande om databehandling, som du kan göra när som helst för framtida del, så kommer databehandlingen som skett innan dess att ha varit tillåten. Om du lämnar in och gör gällande ett klagomål på att databehandlingen har skett i ett berättigat intresse (art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR) så raderar vi uppgifterna utan dröjsmål. Men det gäller inte om en annan rättslig grund (exempelvis uppfyllande av plikter inför och under avtal enligt art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR) rättfärdigare ytterligare behandling eller om lagstadgade arkiveringsplikter är motstridiga (art. 6 avsnitt 1, del c i GDPR).

(6) Mottagaren av de uppgifter som behandlats enligt dessa regler är IT-leverantörer (i synnerhet leverantörer av hostingtjänster) med vilka vi ingått avtal för behandlingen enligt art. 28 i GDPR. Avtalet omfattar även eventuella dotterbolag som tillhandahåller tjänster eller produkter.

5.2 Nyhetsbrev

(1) Med ditt godkännande, och om du anger din e-postadress, kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi informerar om aktuella intressanta erbjudanden, våra tjänster och produkter, nyheter från vårt företag och andra aktuella OBO-ämnesområden. Du behöver bara ange din e-postadress för att få nyhetsbrevet.

(2) Vi använder så kallad dubbel opt-in för prenumerationen på nyhetsbrevet. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till e-postadressen du angav när du anmälde dig. I meddelandet ber vi dig att bekräfta att du önskar prenumerera på nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din prenumeration inom 72 timmar så låses och raderas dina uppgifter automatiskt. Vi sparar dessutom alltid IP-adressen som användes och tidpunkterna för anmälan respektive bekräftelse. Syftet med detta är att kontrollera din anmälan och stävja eventuellt missbruk av dina personuppgifter. När du bekräftat att du vill prenumerera på nyhetsbrevet sparar vi de uppgifter som du angett enligt avsnitt 2 i syfte att skicka nyhetsbrev till dig och stävja eventuellt missbruk av din e-postadress enligt avsnitt 2.

(4) Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt uttryckliga medgivande enligt art. 6 avsnitt 1, del a i GDPR, och vad gäller avsnitt 2 så finns också ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR att upptäcka om det finns risk för att e-postadressen som anges missbrukas.

(5) Ditt godkännande att ta emot nyhetsbrevet kan du ta tillbaka när som helst och på så sätt avbryta prenumerationen. Ta tillbaka ditt godkännande genom att klicka på tillhörande länk som finns i varje nyhetsbrev, skicka e-post till info@obo.de eller skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i adressinformationen.

(6) Din e-postadress sparas så länge prenumerationen pågår för att du ska kunna få nyhetsbreven skickade till dig. Övriga uppgifter som sparats enligt avsnitt 1 raderas inom högst en månad från det att du avbrutit prenumerationen.

(7) Mottagaren av de uppgifter som behandlats enligt dessa regler är IT-leverantörer (i synnerhet leverantörer av hostingtjänster) med vilka vi ingått avtal för behandlingen enligt art. 28 i GDPR.

5.3 OBO Construct

(1) Vi erbjuder våra kunder, medarbetare och potentiella nya kunder och avtalspartner en möjlighet via webbplatsen att använda vår programvara OBO Construct på olika nivåer. Den kan laddas ner eller köras som en webbapplikation. Ladda ner och/eller använd vår programvara eller teckna ett användningsavtal med oss, även om kostnadsfri användning är möjlig.

Innan programvaran kan laddas ner måste uppgifter om den fysiska användaren anges i nerladdningsformuläret. Dessa uppgifter är främst så kallade basdata, d.v.s. användarens namn, adress och e-postadress. Vi behöver uppgifterna för att identifiera användaren som avtalspart och för att vi ska kunna kontakta användaren i denna roll (art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR). Vi ber också om befattningen så att vi ska kunna tilldela användaren olika yrkesgrupper för olika produkter och kunna anpassa produkterna till yrkesgrupperna som oftast använder programvaran. Databehandlingen sker i vårt berättigade intresse (art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR). Databehandlingen sker även enligt art. 6 avsnitt 1, del a i GDPR baserat på ditt godkännande, eftersom du själv väljer om du vill använda den kostnadsfria programvaran och i gengäld lämna dina uppgifter.

Förutom möjligheten att ladda ner programvara erbjuder vi för vissa OBO Construct-produkter (exempelvis OBO Construct för undergolvsystem och OBO Construct för jordningssystem) möjligheten för dig att registrera dig för användningen av programvaran och skapa ett lösenord för kommande inloggningar. Vid registreringen ber vi dig om samma uppgifter i samma syften som du angav i det tidigare beskrivna nerladdningsformuläret, och vi hänvisar i fortsättningen till det. Vi ber också att du anger din e-postadress så att registreringen kan slutföras, vilket innebär att du bekräftar din inloggning via en länk i ett e-postmeddelande så att kontot kan aktiveras. Vi behöver också din e-postadress för att spara dina konfigurationer och koppla dem till dig. Du kan också logga in som användare med din e-postadress och ditt lösenord, och då kan du se alla dina projekt och konfigurationer.

Så snart du har ett konto kan du skapa så många projekt du vill. De enda obligatoriska uppgifterna är projektnamnet och orderdatumet. Datumet är förinställt på dagens datum, och projektnamnet är som standard ”Nytt projekt” men kan ändras. Då kan du skapa ett projekt direkt utan att du behöver ange ytterligare projektspecifika uppgifter. Men du har möjlighet att ändra projektnamnet och ange fler projektspecifika uppgifter (exempelvis projektförkortning, projektnummer, kundnummer, kundnamn och kundadress). Uppgifterna som du anger här sparas på vår server och kan visas av användaren (d.v.s. dig) när du anger det sparade lösenordet.

Behandlingen av uppgifterna sker enligt godkännandet som du lämnade vid registreringen enligt art. 6 avsnitt 1, del a i GDPR samt för att uppfylla avtal enligt art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR. Vi har dessutom ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR av att tillhandahålla en praktisk och anpassad programvara för våra (potentiella och/eller tidigare) kunder samt för våra medarbetare och avtalspartner och för att ständigt kunna optimera programvaran ifråga. Då kan användningen av programvaran analyseras så att optimeringar kan göras. Programvaruanvändningen analyseras hos webbapplikationer med hjälp av Google Analytics (se del B 3 ovan för mer information, även om möjligheterna till klagomål). Vanligen insamlas inte personuppgifterna som du angett i ett projekt i dessa fall.

För att uppfylla avtal (art. 6 avsnitt 1, del b i GDPR) men även i vårt berättigade intresse (art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR) kanske vi ber dig om återkoppling på programvaran via de kontaktuppgifter som du angett, eller kontaktar dig för att få förbättringsförslag, föreslå hur du kan använda programmet på nya sätt eller informera om nyttiga kompletteringar eller andra program.

(2) Utan ditt uttryckliga godkännande eller lagrum överlämnas inte dina personuppgifter till tredje man som inte ingår i att hantera avtalet förutom de programvaruutvecklare som vi ingått avtal med. Vi överlämnar uppgifterna till de programvaruutvecklare vi ingått avtal med så att de kan tillhandahålla nödvändig teknisk information om eller uppdateringar av programvaran som du använder. Vi vill påpeka att det i så fall rör sig om en uppdragsbaserad behandling enligt art. 28 i GDPR. De berörda programutvecklarna har ingått ett avtal med oss om att följa de dataskyddsrättsliga lagarna och annan gällande lag.

(3) När avtalet har fullgjorts spärras dina uppgifter för vidare användning. När de skatte- och handelsrättsliga reglerna inte längre är tillämpliga raderas uppgifterna ifall du inte uttryckligen har godkänt att de får användas även fortsättningsvis. Data som behandlas enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR behandlas tills det berättigade intresset upphör. Därefter raderas de, och det sker senast när du invänder mot databehandlingen ifråga. Lagstadgade arkiveringsansvar upprätthålls i vilket fall.

(4) När programvaran tillhandahålls via en appbutik ska du ta hänsyn även till butiksinnehavarens information om hur dina uppgifter behandlas. Butiksinnehavaren ansvarar helt och hållet för sådan behandling.

 

6. Insticksprogram för sociala medier

Vi använder inga insticksprogram för sociala medier på vår webbplats. Vi tillhandahåller enbart länkar till olika sociala medier. Information om vilka uppgifter som tjänsteleverantörerna insamlar och hur de används finns i sekretesspolicyerna för respektive tjänst.

 

7. Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps för att skapa interaktiva kartor och lämna färdbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Vi använder tjänsten för att visa vår position och göra det lättare att hitta till oss. Det utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR.

När Google Maps används kan uppgifter överföras till Google i USA om hur webbplatsen används, inklusive din IP-adress och startadressen som du anger i färdbeskrivningsfunktionen. Om du hämtar en webbsida som innehåller Google Maps på vår internetwebbplats så ansluter din webbläsare direkt till Googles servrar. Kartinnehållet överförs direkt från Google till din webbläsare, där det bäddas in i webbsidan. Vi kan inte påverka omfattningen av de data som Google eventuell registrerar i samband med detta. Såvitt vi vet gäller det åtminstone följande uppgifter:
- Datum och klockslag för besöket på den aktuella webbsidan
- internetadress eller URL till webbsidan som hämtas
- IP-adress och (utgångs)adress som används för färdbeskrivningen.


Detta sker oavsett om du är inloggad på ett konto hos Google eller inte. Om du är inloggad hos Google kopplas uppgifterna direkt till ditt konto. Om du inte vill att kopplingen till din profil ska ske så måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofiler som sedan analyseras. Sådana utvärderingar sker i enlighet med art. 6 avsnitt 1, del f i GDPR baserat på Googles berättigade intresse av att visa anpassad reklam, utföra marknadsundersökningar och/eller presentera webbplatsen på ett behovsanpassat sätt.

Du har rätt att invända mot att sådana användarprofiler framställs, och i så fall ska du vända dig snarast till Google. Läs Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy. Möjligheten till invändning (opt out) ska finnas tillgänglig via följande länk: www.google.com/settings/ads/.

Google LLC, med säte i USA, är certifierad enligt den europeisk-amerikanska överenskommelsen ”Privacy Shield” för dataskydd. Detta garanterar en dataskyddsnivå motsvarande EU-kommissionens (kritiserade) version som är giltig inom EU.

Om du inte godkänner att dina uppgifter överförs till Google i framtiden inom ramen för Google Maps-användningen så har du möjlighet att helt inaktivera webbtjänsten från Google Maps genom att du stänger av JavaScript i din webbläsare. Google Maps och presentationen av kartmaterial på den här webbplatsen blir då inte längre tillgänglig för dig.

Googles användningsvillkor hittar du på http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html och de tillkommande användningsvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Detaljerad information om dataskydd i sammanhang med användningen av Google Maps hittar du på Googles avsedda webbsida (”Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Genom att du använder vår webbplatser godkänner du att uppgifter som insamlas om dig av Google Maps färdplanerare på de sätt och i de syften som beskrivs ovan.

 

8. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar organisatoriska, avtalsrelaterade och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att lagstadgade bestämmelser för sekretess följs och att uppgifterna som vi behandlar är skyddade mot manipulation, förlust, förstöring och obehörig åtkomst. Bland säkerhetsåtgärderna ingår i synnerhet krypterad överföring av uppgifter mellan din webbläsare och vår server.